IT Blog

Thủ thuật

Lệnh clean trong Windows

Lệnh clean xóa tất cả các phân vùng hoặc format volume từ ổ đĩa hiện tại. Lệnh áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Cú pháp lệnh clean

Tham số lệnh clean

Tham số Mô tả
all Chỉ định rằng mỗi và mọi sector trên ổ đĩa được đặt thành 0, điều này sẽ xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu có trên ổ đĩa.

Lưu ý:

  • Trên ổ đĩa MBR (Master Boot Record), chỉ thông tin phân vùng MBR và thông tin sector ẩn mới được ghi đè.
  • Trên ổ đĩa GPT (GUID Partition Table), thông tin phân vùng gpt, bao gồm Protective MBR, bị ghi đè. Không có thông tin sector ẩn.
  • Một ổ đĩa phải được chọn để thao tác này thành công. Sử dụng lệnh select disk để chọn một ổ đĩa và chuyển sang nó.

Ví dụ về cách xóa ổ bằng lệnh clean thông qua Command Prompt

1. Để xác định số ổ đĩa gán cho ổ được phân vùng MBR 3TB+, hãy làm theo các bước bên dưới.

  • Từ menu Start, nhấp chuột phải vào Computer sẽ cung cấp menu drop-down. (Nếu bạn đang sử dụng Windows 8 hoặc 8.1, hãy di chuyển chuột đến góc dưới cùng bên trái của màn hình desktop và nhấp chuột phải. Sau đó chọn Disk Management).
  • Chọn Manage.
  • Chọn Disk Management (được liệt kê trong Storage).
  • Tìm ổ được xác định là ổ 3TB (2794GB). Cửa sổ thuộc tính cho thấy bảng phân vùng trên ổ là MBR.

Quan trọng: Lưu ý số ổ đĩa (chẳng hạn như Disk 1).

2. Mở cửa sổ Command Prompt với quyền admin.

3. Từ Command Prompt, nhập diskpart và nhấn Enter. Dấu nhắc lệnh diskpart sẽ mở ra.

4. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, nhập list disk và nhấn Enter.

5. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, bạn sẽ cần chọn số ổ đĩa (ví dụ: nếu ổ 3TB+ là Disk 1, bạn sẽ nhập select disk 1) và nhấn Enter. Một thông báo xuất hiện cho biết rằng ổ đĩa đã được chọn. Bạn sẽ quay lại dấu nhắc lệnh diskpart.

6. Từ dấu nhắc lệnh diskpart, nhập clean và nhấn Enter. Phân vùng, dữ liệu và chữ ký của ổ đĩa hiện đã bị xóa. Bạn sẽ quay lại dấu nhắc lệnh diskpart.

Cảnh báo: Sau khi bạn gõ clean và nhấn Enter, ổ đĩa sẽ bị xóa, không có cảnh báo được cung cấp vì vậy cần chú ý chọn đúng ổ muốn xóa.

7. Cửa sổ Command Prompt sẽ hiển thị thông báo “DiskPart succeeded in cleaning the disk”. Đóng cửa sổ Command Prompt bằng cách nhấp vào dấu X màu đỏ ở góc trên bên phải.

8. Giờ đây, ổ 3TB+ có thể được khởi tạo lại, phân vùng và định dạng.

Chúc các bạn thành công!

WordPress Lightbox Plugin